Chtěl jsem jen v krátkosti říci, že se domnívám, že podnikání v ČR již dávno zakázáno je, ale ještě se to neví. Ale obávám se, že se to relativně brzo zjistí. Ten problém je, že nesmírné množství nařízení, zákazů, regulací a právních i jiných norem vytváří již dnes systém, ve kterém se prakticky nedá hýbat, a to ani s množstvím právních a jiných poradců s hodinovou sazbou tisíc korun a více.

Když říkám – nedá hýbat – tak je to ještě eufemismus. Jde o to, že, jak by řekl informatik, systém vytváří (při své složitosti nutně) deadlocky. Filosof by pak řekl, že systém je vnitřně sporný. A tuto spornost nelze odstranit (resp. minimalizovat) jinak, než velmi razantním zjednodušením.

Celý ten systém je nastaven tak, že čím více toho děláte, tím větší je riziko, že se dostanete do střetu s tímhle balíčkem nařízení. Můžeme si to představit jako pohyb v bažině, kdy odpor k našemu pohybu neroste lineárně, ale exponenciálně s rychlostí, a to v důsledku vzájemné interakce jednotlivých nařízení.

Nakonec zjistíte, že se vyplatí jen tak postávat na místě (a stát se čistým příjemcem sociální podpory) anebo pomaličku, velmi pozvolna kráčet libovolnou cestou.

Naše země nevzkvétá, máme to totiž tak nastavený. Ostatně přesvědčte se sami na tomto krátkém, neuceleném seznamu. Je třeba si uvědomit, že každá ta položka se rozpadá do desítky dalších….

 • EET
 • BOZP (Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci) – pravidelné kontroly a školení, značení provozoven, hygiena při práci, ochranné pomůcky a jejich evidence, lékárnička a její evidence.
 • Povinnost mít k dispozici pro každé zařízení platný návod v českém jazyce.
 • PO (Požární Ochrana) – proškolování, přezkušování zařízeni PO.
 • Školení řidičů referentů, pravidelné přezkušování.
 • Vyplňování hlášení pro ČSÚ (Český Statistický Úřad).
 • Elektro revize – kontrola všech elektrospotřebičů, včetně prodlužovacích kabelů a zásuvek.
 • Intrastat.
 • Povinnosti při nakládání s elektroodpadem – vykazování přesných počtů prodaných kusů, platba příslušné soukromé firmě. Označení o zařazení do systému na vydávaných fakturách. Informace o recyklačním poplatku.
 • Měsíční hlášení k DPH.
 • Měsíční přiznání k DPH.
 • Evidence nakládání s odpadem.
 • Povinnost mít pro každou živnost příslušný živnostenský list (z čehož může vyplývat další spousta povinností).
 • Roční závěrka (což se často plete s účetní uzávěrkou), rozvaha a výsledovka a jejich zveřejňování na justice.cz. 
 • Daňové přiznání.
 • Svolávání valné hromady.
 • Celní jednání pro každou zásilku ze zahraniční a to ať už vývoz nebo dovoz.
 • Prohlášení o shodě ke všem výrobkům.
 • Znalost HS kódu pro veškeré dovážené zboží.
 • Odpisy a (někdy obtížné a nejednoznačné) zařazování do odpisových tříd.
 • Přijímání žádosti svých zaměstnaných osob a také bývalých zaměstnanců, pokud onemocněli v ochranné lhůtě, o dávky nemocenského pojištění, včetně dalších podkladů.
 • Revize plynových zařízení.
 • Přihlášení se a odhlášení do (z) registru zaměstnavatelů na předepsaných tiskopisech.
 • Přihlášení se a odhlášení každou svou mzdovou účtárnu do (z) registru zaměstnavatelů.
 • Oznámit příslušné OSSZ den nástupu zaměstnance do zaměstnání.
 • Přijímat žádosti svých zaměstnaných osob a také bývalých zaměstnanců, pokud onemocněli v ochranné lhůtě, o dávky nemocenského pojištění, včetně dalších podkladů.
 • Hlášení firemních účtů na finanční úřad.
 • Pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců.
 • Vedení knihy jízd pro každé vozidlo.
 • Platba silniční daně.
 • Prokazování bezdlužnosti v případě vyzvání.
 • Povinnosti při označování provozoven (exteriér i interiér).
 • Poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v pojištění.
 • Prohlášení o shodě (CE) a RoHS.
 • Skladová evidence.
 • Vedení účetnictví.

A to jsem vyjmenoval jen obecné věci a ještě neúplně. Teď si vezměte specifické záležitosti, které souvisí s daným druhem podnikání, třeba provozování hospody.

Jan Sova, zdroj FB