Ze sto deseti miliard korun celkových investičních výdajů z Národního investičního plánu pro ministerstvo životního prostředí půjde skoro polovina na energetické úspory a zateplení budov. Dalších dvanáct miliard by mělo směřovat na kanalizace a čistírny odpadních vod, téměř deset miliard chce resort investovat do nových vodních prvků a na podporu biodiverzity.

Všechno jsou to priority hrazené prostřednictvím dotačních titulů. Na ty má ministerstvo podle plánu vyčleněno 102 miliardy, na vlastní investice pak zhruba 8,5 miliardy korun.

Z programu Nová zelená úsporám a z evropských fondů má jít 46,4 miliardy mimo jiné na 50 tisíc projektů zateplení rodinných domů včetně například solárních systémů. S realizací by se mělo začít v roce 2021. Na výstavbu 1 800 až 2 000 kilometrů výstavby nové kanalizace a 100 až 150 nových čistíren odpadních vod má být vyčleněno z evropských fondů i národních prostředků 12 miliard.

Na nové vodní prvky, rybníky, tůně, zvýšení odolnosti krajiny vůči různým vlivům či podporu biologické rozmanitosti chce ministerstvo dát 9,5 miliardy, o půl miliardy méně by mělo jít na nakládání s odpady. Zahrnuje to třeba 20 tisíc kontejnerů na textil a 400 tisíc domácích kompostérů. Z evropských i domácích peněz má být vyčleněno také sedm miliard korun na zajištění pitné vody, stejnou částku chce resort vynaložit na takzvané kotlíkové dotace a vyměnit nejméně 63 tisíc zastaralých kotlů na tuhá paliva v rodinných domech.

Co se týče investičních akcí ministerstva, zhruba 1,5 miliardy má stát obnova zařízení Českého hydrometeorologického ústavu s cílem zpřesnit a zrychlit informace o kvalitě ovzduší, kvalitě a průtoku vod či předpovědi počasí. Na miliardu mají přijít opravy rybníků ve vlastnictví státu, rekonstrukce turistických a lesních cest na území národních parků má podle plánu stát 820 milionů korun.

Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů. Z celkových investic za osm bilionů korun je určeno zhruba 6,2 bilionu korun na investiční akce v dopravě. Druhý největší objem investic je u ministerstva průmyslu a obchodu.

Investiční akce ministerstev jsou v plánu vyčísleny na 3,98 bilionu korun a akce hrazené z dotací na 4,02 bilionu korun. Objem peněz je přitom podle dokumentu součet investičních výdajů, které by dané ministerstvo chtělo proinvestovat samo nebo přes podřízené organizace.

Největší projekty v oblasti životního prostředí zařazené do Národního investičního plánu (všechny jsou hrazené z dotací):

Název projektu Popis projektu Rok zahájení realizace Investiční výdaje (v mld. Kč)
Energetické úspory, zateplení budov 50.000 projektů zateplení rodinných domů včetně např. solárních systémů z programu Nová zelená úsporám, až 1300 komplexních nebo dílčích revitalizací budov v majetku veřejného a neziskového sektoru z pohledu snížení energetické náročnosti atd. 2021 46,4
Kanalizace, čističky odpadních vod, domovní čistírny odpadních vod Cca. 1800-2000 km výstavby nové kanalizace a výstavbu 100-150 nových čističek odpadních vod atd. 2021 12
Nové vodní prvky, rybníky, tůně, zvýšení adaptability krajiny, podpora biodiverzity, biokoridory, sídelní zeleň, péče o chráněné druhy 4500 projektů 2021 9,5
Nakládání s odpady 20.000 kontejnerů na textil, 400.000 domácích komposterů, 50 re-use center a 200 dalších projektů zaměřených na předcházení vniku odpadů atd. 2021 9
Vodárenství, zajištění pitné vody, nové zdroje pitné vody 700 km vodovodů, při započítání vyšších nákladů na strategické projekty propojení zdrojů a vodárenských soustav lze očekávat zlepšení dodávek pitné vody pro 2-3 miliony obyvatel 2021 7

Zdroj: Národní investiční plán

ČTK